รายชื่อนักธุรกิจระดับ TRINITY STAR รุ่นที่ (ทุกรุ่น)

  
ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล โครงการ Star รุ่นที่ วันที่สมัคร วันที่อนุมัติ
1 0008813 ณัฏฐนันน์ พรหมรักษา
รุ่นที่ 30
30 ก.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:42 น.
2 0012120 พรธิดา พรหมรักษา
รุ่นที่ 30
31 ก.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:45 น.
3 0009305 ทรงภณ จานแก้ว
รุ่นที่ 30
31 ก.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:53 น.
4 0011478 ชานน ถุงเงิน
รุ่นที่ 30
31 ก.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:52 น.
5 0011589 กันต์พงษ์ วิเลิศศักดิ์
รุ่นที่ 30
1 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:54 น.
6 0011918 เฉลิม มากจงดี
รุ่นที่ 30
1 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2564 เวลา 17:56 น.
7 0007290 Khonesavanh Sonechampa
รุ่นที่ 30
6 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 เวลา 12:47 น.
8 0011963 สุนันทา พระเสนา
รุ่นที่ 30
7 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 เวลา 09:13 น.
9 0010654 บรรพต รักษ์กุลทอง
รุ่นที่ 30
8 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 เวลา 09:16 น.
10 0010655 ชลธิชา พากเพียร
รุ่นที่ 30
8 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 เวลา 09:17 น.
11 0010690 เอื้อมพร รักษ์กุลทอง
รุ่นที่ 30
8 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 เวลา 09:19 น.
12 0010689 เรณู ผลสรรพ
รุ่นที่ 30
9 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 เวลา 09:21 น.
13 0010113 ชนิกานต์ ทองชันลุก
รุ่นที่ 30
12 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 เวลา 11:13 น.
14 0012073 วรรณชัย พรหมจุ้ย
รุ่นที่ 30
19 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 เวลา 11:04 น.
15 0010074 ประหยัด สมสุข
รุ่นที่ 30
26 ก.ค. 2564 27 ก.ค. 2564 เวลา 09:01 น.
16 0011058 วิจิตร ถุงเงิน
รุ่นที่ 30
26 ก.ค. 2564 27 ก.ค. 2564 เวลา 09:03 น.
17 0011850 เสาวลัษณ์ อภัยศรี
รุ่นที่ 29
14 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 น.
18 0011672 พรนภา สุวรรณเพ็ง
รุ่นที่ 29
20 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:13 น.
19 0005884 นราธร ศิริวนาเดช
รุ่นที่ 29
21 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564 เวลา 12:55 น.
20 0010717 สมควร รุ่งวงษ์
รุ่นที่ 29
27 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:36 น.
21 0008844 พิมพ์คุณัชญ์ พรหมรักษา
รุ่นที่ 29
27 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:38 น.
22 0010952 ผจงจิต หนูพันธ์
รุ่นที่ 29
27 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:40 น.
23 0008831 วสันต์ อินต๊ะเสน
รุ่นที่ 29
2 ก.ค. 2564 5 ก.ค. 2564 เวลา 12:01 น.
24 0010215 อภิศิปภา นึกไม่ลืม
รุ่นที่ 28
7 พ.ค. 2564 7 พ.ค. 2564 เวลา 10:09 น.
25 0011232 ภนฑิรา นาบำรุง
รุ่นที่ 28
16 พ.ค. 2564 16 พ.ค. 2564 เวลา 11:34 น.
26 0009300 พิตบูล เพิมพูน
รุ่นที่ 28
21 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 เวลา 15:13 น.
27 0008969 บุญลักษณ์ แสงอุ่น
รุ่นที่ 28
23 พ.ค. 2564 23 พ.ค. 2564 เวลา 17:46 น.
28 0009626 ปิยะนันท์ ทองรอด
รุ่นที่ 28
26 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564 เวลา 08:49 น.
29 0011611 ทัศนีย์ ลีกุลนิมิต
รุ่นที่ 28
26 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564 เวลา 19:45 น.
30 0010150 สิธารมย์ บวชนอก
รุ่นที่ 28
31 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564 เวลา 08:01 น.