รายชื่อนักธุรกิจระดับ TRINITY STAR รุ่นที่ (ทุกรุ่น)

  
ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล โครงการ Star รุ่นที่ วันที่สมัคร วันที่อนุมัติ
1 0014346 ศศิพรรณ สงวนธำมรงค์
รุ่นที่ 36
22 ม.ค. 2565 22 ม.ค. 2565 เวลา 17:59 น.
2 0014347 พิชัย กองมณี
รุ่นที่ 36
23 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2565 เวลา 16:21 น.
3 0014342 ธัญภรณ์ มูลศาตร์
รุ่นที่ 36
23 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2565 เวลา 16:23 น.
4 0014443 รัตนา ตังธนเศรษฐ์
รุ่นที่ 36
24 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 เวลา 11:29 น.
5 0014411 เยาวเรศ ใจดี
รุ่นที่ 36
25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 เวลา 13:08 น.
6 0014891 ทิพย์วรรณ เชาวน์ประยูร
รุ่นที่ 36
27 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
7 0008316 สมถวิล คุ้มเล่ายุง
รุ่นที่ 35
8 ธ.ค. 2564 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16:53 น.
8 0008287 บุหงา คุ้มเล่ายุง
รุ่นที่ 35
8 ธ.ค. 2564 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16:54 น.
9 0008345 หนูกันณ์ คุ้มเล่ายุง
รุ่นที่ 35
10 ธ.ค. 2564 11 ธ.ค. 2564 เวลา 08:53 น.
10 0014507 ทองสุข สาตตา
รุ่นที่ 35
14 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2564 เวลา 16:31 น.