รายชื่อนักธุรกิจเข้าร่วมคอร์สอบรม เตรียมบริหารฯ

  
ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล โครงการเตรียมบริหาร
1 0005125 ฒัฑฐณี ดีผิว เตรียมฯ รุ่นที่9
2 0010292 พัฒนันรี วงศ์ฉัตรวัฒน เตรียมฯ รุ่นที่9
3 0010294 ยิ่งเจริญ เจริญพานิชยีง เตรียมฯ รุ่นที่9
4 0007250 ปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ เตรียมฯ รุ่นที่9
5 0007322 กันตภณ รวมวงค์ เตรียมฯ รุ่นที่9
6 0008397 ลีลาวดี แก้วใหม่ เตรียมฯ รุ่นที่9
7 0009113 จินดา สุขทวี เตรียมฯ รุ่นที่9
8 0009919 นันทนา แกมแก้ว เตรียมฯ รุ่นที่9
9 0010500 จตุรงค์ ทั่งทอง เตรียมฯ รุ่นที่9
10 0009949 ญาณจักขุ์ ชูเชื้อ เตรียมฯ รุ่นที่9
11 0010291 ภัทราวดี บุญมีรอด เตรียมฯ รุ่นที่9
12 0010328 มณฑนา ทรงผระโคน เตรียมฯ รุ่นที่9
13 0010259 ลักษณา เพ็งเหมือน เตรียมฯ รุ่นที่9
14 0008073 นิภาพร แตงพิศ เตรียมฯ รุ่นที่9
15 0007248 อรทัย พนมจันทร์ เตรียมฯ รุ่นที่9
16 0008089 สุพัตรา อินทร์แช่มช้อย เตรียมฯ รุ่นที่9
17 0006682 อักครพล จิรวัฒน์ญาดา เตรียมฯ รุ่นที่8
18 0007438 วชินันท์ กุลจิตติวิชา เตรียมฯ รุ่นที่8
19 0007431 สุกิจ อังกินันท์ เตรียมฯ รุ่นที่8
20 0009425 วรวุฒิ คุ้มรอด เตรียมฯ รุ่นที่8
21 0008757 ปานตา ท่าเหล็กเจริญ เตรียมฯ รุ่นที่8
22 0009050 จุฑาภรณ์ สุภาพ เตรียมฯ รุ่นที่8
23 0007636 ขวัญชัย ท่าพริก เตรียมฯ รุ่นที่8
24 0001021 วรชนก อัศวเจริญพาณิชย์ เตรียมฯ รุ่นที่8
25 0002437 ธิดารัตน์ เกตุรักษ์ เตรียมฯ รุ่นที่8
26 0009627 อิทธิพร กุลจิตติวิชา เตรียมฯ รุ่นที่8
27 0006026 บุตรดี โฮลสัน เตรียมฯ รุ่นที่8
28 0005729 ทิพย์วิภา ณ สงขลา เตรียมฯ รุ่นที่8
29 0009642 ธาดา จันทรพิมล เตรียมฯ รุ่นที่8
30 0000541 อํงค์สุมาลินทร์ จันทรศิริ เตรียมฯ รุ่นที่8